Sunday, July 16, 2006

Prayer to Save the Captured Soldiers

Prayer to Save the Captured Soldiers, by the Rishon L'Tzion, Chief Sfardic Rabbi, HaRav Amar, Shlita, תפילה להצלתם של החיילים השבויים הי"ו נכתבה ע"י הראשון לציון הרב עמר שליט"א


יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיעלו לרצון מזמורי תהילים, פרקים ע', י"ג, קמ"ב ו-קכ"ו, שקראנו לפניך היום, ויתקבלו לפניך כאילו אמרם דוד המלך עבדך משיחך ע"ה, ועשה למען שמותך הקדושים הכתובים בהם, והרמוזים ומצורפים בהם, ותקבל ברחמים וברצון את תפילותינו ובקשתינו, ותבא לפניך תחינתינו, ותחוס ותחמול ותרחם על השבויים:אהוד בן מלכה גולדווסראלדד בן טובה רגבגלעד בן אביבה שביטותושיע אותם בישועה ורחמים, יחד עם כל השבויים והאסירים מעמך ישראל.מוציא אסירים בכושרות, הוא יפדה אותם משבים, ויוציאם מעבדות לחרות, ומשיעבוד לגאולה, ומאפילה לאורה, וירפאם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ויאמץ את רוחם, וירבה את כוחם, ויאזרם בשמחה ובגילה, אז יתחזקו ויתרפאו והייתה להם שמחת עולם.וזכות תפילת רבים וצעקתם ונאקתם, המעתירים בעדם בכל אתר ואתר, תעמוד להם למגן וצינה, ולפדותם מבית שבים, ויקרע רוע גזר דינם, ויקראו לפניך יתברך כל זכויותיהם וכל אשר פעלו ועשו למען עמנו ונחלתינו, ויקרע גזר דינם בזכות השם הקדוש הרמוז בראשי תיבות קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא.ויקיים בהם מקרא שכתוב: ופדויי ה' ישובון
ובאו ציון ברנה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, במהרה בימינו, אמן
thanks Yitz

No comments: